چهارشنبه, 9 فروردين 1396

عنوان : جلسه برگزاری كمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار كشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار
عنوان گروه خبري : اقتصادی .
    /  3


  جلسه برگزاری کمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار 

کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار

بازگشت           چاپ چاپ     
 
تلفن های تماس: 08734220445 - نمابر: 08734220361