چهارشنبه, 9 فروردين 1396

عنوان : تشییع جنازه شهید نبی مجیدیان با حضور فرماندار و مسؤلین و أقشار مردم
تشییع جنازه شهید نبی مجیدیان با حضور فرماندار و مسئولین و اقشار مردمبازگشت           چاپ چاپ     
 
تلفن های تماس: 08734220445 - نمابر: 08734220361